Opgesteld op 26 mei 2021
DEFINITIE
1. www.islahstudios.com: I ISLAH™️ Studios , gevestigd Schonenvaardersstraat 14 7418 CC te Deventer, KvK-nummer 80366864 en BTW/BTW-nummer 8616.49.084.B.01 (hierna te noemen ("ISLAH™️ Studios /we/ons/onze").
2. Klant: de persoon met wie  ISLAH™️ Studios een overeenkomst heeft gesloten.
3. Partijen: ISLAH™️ Studios en klant tezamen.
4. Consument: een klant die een particulier is en handelt voor privédoeleinden.

TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden ("algemene voorwaarden") zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens ISLAH™️ Studios.
2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen
3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden uit.

PRODUCTBESCHIKBAARHEID
De op de website aangegeven beschikbaarheid kan de beschikbaarheid van producten niet garanderen en het is mogelijk dat producten niet onmiddellijk leverbaar zijn. Wij behouden ons het recht voor, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid of voorafgaande kennisgeving, enige of alle producten te wijzigen, op te schorten of niet meer beschikbaar te stellen, of een bestelling te annuleren. Als er een wijziging, opschorting of beëindiging is, kunnen wij, naar eigen goeddunken, producten verzenden die wezenlijk dezelfde functionaliteit en specificaties hebben als de bestelde producten of uw bestelling annuleren.

LEVERING
In overeenstemming met de hierboven vermelde voorwaarden worden de aangekochte producten verzonden binnen 5 werkdagen vanaf de datum van de bestelling, maar wij doen ons best om de aangekochte producten te verzenden binnen 2 à 3 werkdagen vanaf de datum van de bestelling, behoudens overmachtsituaties bij het verzendingsproces.

Gelieve rekening te houden met een leveringstermijn tot 21 werkdagen binnen en buiten Europa, en 7 werkdagen binnen de Benelux. Indien u na 3 weken nog steeds uw aangekochte producten niet hebt ontvangen, gelieve ons dan via e-mail op de hoogte te brengen op info@islahstudios.com. U draagt alle rechten en douanekosten voor bestellingen die buiten Nederland en Europa worden verzonden. ISLAH™️ Studios is niet aansprakelijk voor verloren, gestolen of beschadigde zendingen. Alle zendingen binnen Nederland worden verzonden met een leveringsbevestiging en u aanvaardt alle verantwoordelijkheid van verloren artikelen.

BETALING
ISLAH™️ Studios biedt alleen de betaalmethoden aan die tijdens het afrekenproces worden weergegeven en is niet verantwoordelijk voor eventuele overschrijvings- of bankkosten en/of invoerrechten of -heffingen. Alle betalingen zijn onderworpen aan autorisatie- en validatiecontroles uitgevoerd door de betalingsdienstaanbieder. Indien de betalingsprovider om welke reden dan ook uw betaling niet autoriseert of valideert, kan de betreffende betalingsprovider u hiervan op de hoogte stellen, waarna IF Retail™️ uw bestelling zal annuleren.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. ISLAH™️ Studios blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ISLAH™️ Studios uit welke overeenkomst dan ook met IF Retail™️ inclusief van vorderingen ter zake van de tekortkoming in de nakoming.
2. Tot dat moment kan ISLAH™️ Studios een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.
3. Voordat de goederen aan de klant zijn verzonden, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden/of anderszins bezwaren.
4. Is door ISLAH™️ Studios een beroep gedaan op haar eigendomsvoorbehoud, dan wordt de overeenkomst ontbonden en heeft ISLAH™️ Studios het recht om schadevergoeding en gederfde winst te vorderen.

RETOURBELEID
ISLAH™️ Studios retourbeleid is van toepassing en maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.

PRIVACY
ISLAH™️ Studios privacybeleid is van toepassing en maakt deel uit van deze voorwaarden.

WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
Indien na de sluiting van de overeenkomst en vóór de uitvoering daarvan blijkt dat het nodig is de inhoud daarvan te wijzigen of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 
WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
1. ISLAH™️ Studios heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden aangebracht.
3. Belangrijke inhoudelijke wijzigingen zullen door ISLAH™️ Studios zoveel mogelijk vooraf met de klant worden besproken.
4. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden in geval van een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden.
 
OVERDRACHT VAN RECHTEN
1. De klant kan zijn uit een overeenkomst met ISLAH™️ Studios voortvloeiende rechten niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IF Retail™️.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle auteursrechten, handelsmerken (met inbegrip van de onderscheidende kenmerken en/of trade dress), en andere intellectuele eigendomsrechten (geregistreerd en niet-geregistreerd) van de ISLAH™️ Studios producten behoren toe aan IF Retail™️. IF Retail™️ behoudt zich al haar rechten voor op de ISLAH™️ Studios producten. Niets in de voorwaarden verleent u een recht of licentie voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van of beheerd worden door ISLAH™️ Studios, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze voorwaarden. 

Bovendien bevatten de producten van ISLAH™️ Studios informatie en intellectuele eigendom die door ISLAH™️ Studios zijn geselecteerd en georganiseerd en vertegenwoordigen zij belangrijk werk dat door IF Retail™️ is verricht. Niets in de voorwaarden mag worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht op het gebruik van ISLAH™️ Studios-producten of intellectueel eigendom dat wordt weergegeven of gebruikt in ISLAH™️ Studios-materiaal, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in de voorwaarden.

U gaat akkoord met het volgende:
1. het ISLAH™️ Studios-materiaal is eigendom van ISLAH™️ Studios;
2. u zult het ISLAH™️ Studios-materiaal niet gebruiken voor enig ander doel dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is toegestaan;
3. u zult geen ISLAH™️ Studios-materiaal in enig medium verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ISLAH™️ Studios of zoals uitdrukkelijk in deze voorwaarden is bepaald.
4. elke distributie of vroegere distributie van enig ISLAH™️ Studios-materiaal dat deze voorwaarden schendt, is onderworpen aan een vaste schadevergoeding voor een bedrag gelijk aan het bedrag dat verschuldigd zou zijn door een inbreukpleger op het auteursrecht voor het bewust kopiëren van een werk, en gebaseerd op het feit dat elke pagina van een website die ISLAH™️ Studios-materiaal gebruikt een afzonderlijk werk is onder de Copyright Act en dat elke toegang tot een pagina van een website door een klant een afzonderlijke publicatie van een werk is.
5. ISLAH™️ Studios heeft het recht haar leveranciers in elk geschil te vertegenwoordigen.

DESIGN
Alle productontwerpen zijn gemaakt door ISLAH™️ Studios.

AANSPRAKELIJKHEID
1. ISLAH™️ Studios is slechts aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
2. Indien ISLAH™️ Studios aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. ISLAH™️ Studios is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien ISLAH™️ Studios aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering van de schade door een verzekeraar is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de (gedeelte van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus gelden slechts bij benadering en zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

OVERMACHT
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van ISLAH™️ Studios in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan ISLAH™️ Studios worden toegerekend in een situatie die onafhankelijk is van de wil van ISLAH™️ Studios, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van ISLAH™️ Studios kan worden verlangd.
2. De in lid 1 bedoelde overmachtsituatie is mede van toepassing - maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestatie en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor ISLAH™️ Studios een of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort totdat ISLAH™️ Studios daaraan wel kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. ISLAH™️ Studios is in een overmachtsituatie geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel heeft gehad.